បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

綿 (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ わた) = សំឡី