បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

腹子 (はらこ、harako) ន. ពងត្រី (Fish eggs, roe)