ជប៉ុន កែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ
  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ みる
  2. រ៉ូម៉ាជិ៖ miru

កិរិយាស័ព្ទ កែប្រែ

១. មើល