បើកបញ្ជីមេ

មាតិកា

កាន់ជិកែប្រែ

 

ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិកែប្រែ

(grade 2 kanji)


ការអានកែប្រែ

ពាក្យផ្សំកែប្រែ