ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

赤ん坊 (hiragana あかんぼう, rōmaji akanbō)

  1. កូនង៉ែត, កូនង៉ា, ទារក