ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ みち
  2. កាតាហ្គាណា៖ michi

នាម

១. ផ្លូវ