'ជប៉ុន'កែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា: ひこうき
  2. រ៉ូម៉ាជិ: hikouki

នាមកែប្រែ

飛行機 (ហ៊ិគូគិ)

  1. យន្តហោះ