ភាសាកូរ៉េកែប្រែ

នាមកែប្រែ

오빠 (អូប៉ា)

  1. បងប្រុសរបស់ស្ត្រី; (ដូច្នេះនិយាយដោយស្ត្រី) បងប្រុសមិនបង្កើតដទៃរបស់ស្ត្រី

ចំណុចកែប្រែ

ពាក្យថា 오빠 (អូ-ប៉ា) ប្រើដោយស្ត្រីទៅបុរសច្បងជាង ពេលច្រើនជាពាក្យជួស សព្វនាមបុរិសៈទី២ឯកវចនា ឬក៏ 당신

មើលផងដែរកែប្រែ

  • 언니 - បងស្រីរបស់ស្រី
  • 누나 - បងស្រីរបស់ប្រុស
  • - បងប្រុសរបស់ប្រុស
  • 아저씨 - ពូ
  • 할아버지 - តា