បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

មាតិកា

Koreanកែប្រែ

Etymologyកែប្រែ

ពាក្យ Sino-Korean មកពី (“book”)

Pronunciationកែប្រែ

Nounកែប្រែ

(chaek, hanja )
차 ←

챠 →

  1. សៀវភៅ