បើកបញ្ជីមេ

មាតិកា

Koreanកែប្រែ

Etymologyកែប្រែ

ពាក្យ Sino-Korean មកពី (“book”)

Pronunciationកែប្រែ

  • IPA(key): ʨʰɛk obsolete or nonstandard characters (ʨ), invalid IPA characters (ʨ), replace ʨ with t͡ɕ
  • Phonetic hangul:

Nounកែប្រែ

(chaek, hanja )
차 ←

챠 →

  1. សៀវភៅ