បើកបញ្ជីមេ

~したい

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

~したい

ឧទាហរណ៍កែប្រែ

  • 食べたい。(たべたい) ចង់ហូប។