អង់គ្លេសកែប្រែ

ផ្នត់ចុងកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ប្រើភ្ជាប់ជាមួយលេខ ដែលតំណាងឆ្នាំមានន័យថា ទសវត្ស
    1960s មានន័យថាទសវត្សឆ្នាំ១៩៦០ (១៩៦០-១៩៦៩)។
  2. -នានា, ពួក-, បណ្ដា-, -មួយចំនួន, -ខ្លះ, -ច្រើន, រាប់-, -រាប់ ជាមួយ នាមរនាប់, -ទាំងប៉ុន្មាន, -អស់ទាំងនឹង, -អស់ទាំងនោះ។

ន័យដូចកែប្រែ