1. ភូមា, ប្រទេសភូមា
  2. មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar)


ឯកសារ​យោង


ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា