បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Halcyon coromanda

  1. កដបក្រហម