បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Halcyon coromanda

  1. កដបក្រហម