បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Hariharalaya

ហរិហរាល័យ