បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Hemibagrus nemurus

តែីឆ្ំង (Max. 65 cm) Hemibagrus nemurus Asian redtail catfish