បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Hemibagrus wyckioides

តែីខែយកែហម (Max. 130 cm) Hemibagrus wyckioides