បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Himantura imbricata

ប្រភេទត្រីបបែល រឺ scaly whipray