បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Himantura imbricata

ប្រភេទត្រីបបែល រឺ scaly whipray