បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Himantura krempfi

ប្រភេទត្រីបបែល រឺ Marbled freshwater whipray