បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. ព្រះករុណា, ព្រះអង្គ (សព្វនាមបុរសទីបីសម្រាប់ស្ដេច) ន.