បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Holy Writing

នាមកែប្រែ

គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ១.វិនយបិដក