បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Holy Writing

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Holy Writings)

នាមកែប្រែ

គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ១.វិនយបិដក