បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Hsinbyushin Medaw

ឆង៑ផ្រូហ្រង៑ម៑តៅ