បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Ilocano

  1. អ៊ីឡុកុ