បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Indian Ocean

  1. មហាសមុទ្រឥណ្ឌា