អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 425: For key '1' in `data.heads`, blank string not allowed; use 'false' for the default.

  1. អន្តរលីងវ៉ា