បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

International Control Commission

គណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិ