បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

International Control Commission

គណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិ