បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. ឥស្លាម, សាសនាឥស្លាម