បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. ឥស្លាម, សាសនាឥស្លាម