បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Jayen­dra­bhā

ជយេន្ទ្រភា