បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Jayen­dra­bhā

ជយេន្ទ្រភា