បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

July (ជូឡាយ)

  1. កក្កដា (ខែសុរិយគតិ)