បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Kaloula pulchra

ហ៊ីងអាស៊ីអាគ្នេយ៍, ហ៊ីង