បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Kaloula pulchra

ហ៊ីងអាស៊ីអាគ្នេយ៍, ហ៊ីង