បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Kalpavāsudeva

កល្បវាសុទេវៈ