បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Kalpavāsudeva

កល្បវាសុទេវៈ