បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Kampuchea-Krom Federation

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម