បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Karen

  1. ករង៑, ការ៉ែន។