បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Kawsampi

  1. កោសម្ពី (មិនទាន់ច្បាស់), កៅឝានប្រន៑