បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Khemarization

  1. ខេមរយានកម្ម ន.