បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Khemarization

  1. ខេមរយានកម្ម ន.