បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Khemawara

  1. ខេម៉ាវ៉ារ៉ា