បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Khmer Republic

សាធារណរដ្ឋខ្មែរ