បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Khmer Republic

សាធារណរដ្ឋខ្មែរ