បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Khmer Surin

  1. ខ្មែរសុរិន្ទ (ជនជាតិ)