បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Khmer studies

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Khmer studies

  1. សិក្សាខ្មែរ