បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Kiên Lương

ភ្នំ​ម្លូ