បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Kiatisuk Senamuang

កេរ្តិ៍ស័ក្ដិ-សេនាមឿង