បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Kingdom of Kandy

រាជធានិយមហនុវរ