បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Kingdom of Kandy

រាជធានិយមហនុវរ