បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Klamath-Modoc

  1. ក្លាម៉ាតម៉ូដុក