បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Ko Shan Pyay

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Ko Shan Pyay

  1. កៅឝានប្រន៑