បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Korea

  1. កូរ៉េ (ប្រទេស)