បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Kryptopterus limpok

តែីកំផ្ៀវ (Max. 30 cm) Kryptopterus limpok Long-barbel sheatfish