បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Latha

  1. លសា