បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Logudorese

  1. ឡូហ្គូដូរ៉ូ