បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Lower Cambodia

  1. កម្ពុជាក្រោម ន.