បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. ហ្លួងព្រះបាំង, ហ្លួងព្រះបាង